27 maart 2014 - 16 oktober 2019: 93608 bladzijden, 744466 artikelen

Reageren op Openbare Bekendmakingen?

Bezwaar
Als u bezwaar kunt maken, is de volgende regeling van toepassing: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan (raad, college, burgemeester) dat het besluit heeft genomen. Het postadres is: Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.
Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op www.digid.nl voor de precieze voorwaarden.
Een zienswijze of bedenking kan worden ingediend, voordat een besluit is genomen, terwijl een bezwaarschrift wordt ingediend na besluitvorming. Een zienswijze of bedenking is de reactie op een ingediende aanvraag of op een voornemen om een besluit te nemen en wordt ingediend bij burgemeester en wethouders. De termijn voor het indienen van een zienswijze kan verschillen. De publicatie geeft hieromtrent nader uitsluitsel.