27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

#Digitaal procederen

Snelle, eenvoudige en digitaal toegankelijke rechtspraak is een stap dichterbij gekomen: de ministerraad heeft ngestemd met hervorming van het burgerlijk procesrecht,waardoor burgers,bedrijven en organisaties hun geschillen veel makkelijker voor de rechter kunnen brengen.Inmiddels wordt ook gewerkt aan wetgeving die digitaal procederen in hoger beroep en cassatie mogelijk maakt.
De Rechtspraak werkt hard aan vernieuwing van procedures, om ze beter te laten aansluiten bij de eisen van deze tijd. Om te beginnen worden civiele procedures veel eenvoudiger. Verschillen in de manier waarop kwesties aan de rechter worden voorgelegd, verdwijnen. Er komt één basisprocedure,met een vlot en voorspelbaar verloop.Na een schriftelijke en een mondelinge ronde - waarbij alle betrokkenen aan strakke termijnen zijn gebonden - doet de rechter uitspraak.Is de zaak te ingewikkeld, dan kan een extra ronde worden ingelast. Doordat de rechter veel meer een regiefunctie krijgt, kan hij strijdende partijen helpen sneller tot een vergelijk te komen.
Een belangrijk onderdeel van dit hervormingsprogramma Kwaliteit en Innovatie (KeI) is digitalisering: over een paar jaar kunnen burgers en bedrijven via de computer een zaak beginnen, zonder tussenkomst van een deurwaarder,en partijen kunnen de uitgewisselde documenten digitaal raadplegen. In een later stadium worden ook het bestuursrecht en het strafrecht gedigitaliseerd.
Een wetsvoorstel dat ook hervorming van rechtspraak in hoger beroep en cassatie mogelijk maakt,is gisteren ter consultatie aangeboden aan verschillende adviesinstanties.
Net als een rechtszaak in eerste aanleg begint het hoger beroep in de toekomst met indiening van één document - het hoger beroepschrift - en is de rechtsgang overzichtelijk door duidelijke termijnen.Als de verschillende fases van het proces zijn doorlopen, moet het hof binnen tien weken uitspraak doen.
Digitaal procederen wordt in hoger beroep de standaard werkwijze. Bij de rechtbank kunnen rechtzoekenden zonder advocaat nog op papier procederen, maar hoger beroep kan alleen met hulp van een advocaat worden ingesteld.
Wordt vervolgens cassatie ingesteld bij de Hoge Raad,dan kan ook dat in de toekomst op de computer. De Rechtspraak ontwikkelt één webportaal voor alle rechterlijke instanties - inclusief de Hoge Raad - om digitaal procederen mogelijk te maken.