27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Verkiezingsreclame in Leudal

Aanplakborden
Het maken van verkiezingsreclame kan op de volgende wijzen in de gemeente Leudal: - inleveren van verkiezingsaffi ches voor aanplakking op de gemeentelijke aanplakborden; - het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden; - plaatsen van grote verkiezingsborden. De spelregels voor het maken van de verkiezingsreclame worden onderstaand kort toegelicht. Uitgebreide informatie is te vinden op www.leudal.nl. (Bestuur en organisatie>verkiezingen> verkiezingen gemeenteraad>verkiezingsreclame).
De verkiezingsaffi ches op de gemeentelijke aanplakborden mogen niet zelf worden aangeplakt door de politieke partijen. Dit wordt door de gemeente gedaan. Verkiezingsaffi ches met een maximale afmeting van A1 posterformaat (60 x 84 cm) kunnen bij de receptie van het gemeentehuis worden afgegeven vanaf 14 t/m 22 april 2014. Plaatsing en beplakking van de aanplakborden door de gemeente gaat in week 17 en 18 gebeuren. Per politieke partij kunnen 18 verkiezingsaffi ches worden afgegeven. De verkiezingsaffi ches worden aangeplakt op de 18 aanplakborden die staan in alle kernen van de gemeente Leudal. Zie www.leudal.nl voor de locaties. Er kunnen enkele reserve affi ches worden aangeleverd voor het geval dat posters voor de datum van de verkiezingen worden beschadigd of om andere reden niet meer leesbaar zijn. Ook deze reserveposters worden (na melding door de betreffende politieke partij) door de gemeente op de aanplakborden aangebracht. De gemeente is overigens niet aansprakelijk voor beschadiging of verwijdering van de verkiezingsaffi ches door onbevoegden. Beplakking zal plaatsvinden in volgorde van de door het Centraal Stembureau vastgestelde lijstnummering.
Er mogen maximaal zes sandwich- en/of driehoeksborden per politieke partij per kern worden geplaatst. Deze borden mogen er staan vanaf 9 april tot maximaal 30 mei 2014. Voor de plaatsing is geen vergunning of melding nodig. Er zijn ook geen kosten aan verbonden. Wel moet u rekening houden met een aantal voorschriften. Zo moeten sandwich- en/of driehoeksborden o.a. geplaatst worden binnen de bebouwde kom, op verkeersveilige plekken en mogen ze vanzelfsprekend geen overlast veroorzaken. Daarnaast mogen er geen borden worden geplaatst voor of om verkeerstekens, lantaarnpalen met verkeerstekens of verkeerslichten. De volledige voorschriften zijn te vinden op www.leudal.nl.
Grote verkiezingsborden mogen geplaatst worden vanaf 9 april t/m uiterlijk 30 mei 2014. Voor de tijdelijke aanwezigheid van deze borden hoeft u geen bouwvergunning aan te vragen. Wel moet u een melding doen, zodat duidelijk is waar de grote borden worden geplaatst en op wiens grondgebied. Aan de melding zijn geen kosten verbonden. Het meldingsformulier kunt u vinden op www.leudal.nl of telefonisch opvragen via (0475) 85 90 00.
Per kern en bijbehorend buitengebied mogen maximaal drie grote verkiezingsborden per politieke partij worden geplaatst. Voor de overige voorschriften wordt verwezen naar www.leudal.nl.
Degene die verantwoordelijk is voor het aanplakken, de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden en de grote verkiezingsborden is en blijft aansprakelijk voor de aan andermans eigendom toegebrachte schade.
Wanneer sandwich- en/of driehoeksborden, grote verkiezingsborden niet aan de regels voldoen, is het mogelijk dat ze weg worden gehaald. De kosten hiervoor bedragen 50,-- per bord en moeten door de plaatser worden betaald.