27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend, dat zij in de afgelopen periode onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: • het bouwen van een bouwwerk (woningsplitsing) op het adres Castertstraat 6, 6011 SL Ell, ontvangen 19 maart 2014; • het bouwen van een bouwwerk (berging) op het adres Frisostraat 44, 6096 BG Grathem, ontvangen 17 maart 2014; • het bouwen van een bouwwerk (aanbrengen reclame) op het adres Dorpstraat 13, 6093 EA Heythuysen, ontvangen 17 maart 2014; • het bouwen van een bouwwerk (duivenhok) op het adres Heythuyserweg 3, 6085 NH Horn, ontvangen 11 maart 2014; • het bouwen van een bouwwerk (renovatie kantoor/opslag units) op het adres Heldenseweg 17, 6086 PD Neer, ontvangen 17 maart 2014.
Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: • het bouwen van een bouwwerk (kelder) op het adres Baetserveldsingel 2, 6088 HT Roggel. Dit besluit is 25 maart 2014 verzonden; • het vervangen van de oeverbeschoeïng Kanaal WessemNederweert vanaf Napoleonsweg tot aan de gemeentegrens met Nederweert. Dit besluit is 25 maart 2014 verzonden.
Tegen het besluit staat voor belanghebbenden bezwaar open. Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer weten over dit besluit, bel dan met de behandelend ambtenaar. Vindt u dat het besluit onjuist is, dien dan binnen zes weken een bezwaarschrift in en stuur dit naar burgemeester en wethouders van Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftenprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over de oplossing voor uw probleem? Neem dan contact met ons op via de behandelend ambtenaar. Let op: overleg zo nodig hoe u de bezwaartermijn van zes weken veilig kunt stellen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: - de naam en het adres van de indiener(s); - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en - de gronden van het bezwaar (motivering). Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten: - de dagtekening van het bezwaar; - vermelding van de datum van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; - een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.
Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.
N.a.v. het verzoek kan de bevoegde voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffi erecht geheven. De griffi er van de betrokken Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffi erecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigd griffi erecht moet worden voldaan.
Ingevolge het bepaalde in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u voordat het bestuursorgaan op uw bezwaar heeft beslist verzoeken om vergoeding van de i.v.m. het bezwaar gemaakte kosten.
Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: • het aanleggen van tijdelijke zanddepots Kallestraat in Hunsel op het adres Kallestraat nabij 52, 6013 RM Hunsel; • het wijzigen van het gebruik van de agrarische loods t.b.v. een metaalbewerkingsbedrijf op het adres Rohrstraat 4, 6086 NB Neer.
De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen m.i.v. van 3 april 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Heythuysen. De beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.00 uur.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan binnen zes weken na de dag waarop dat is bekendgemaakt een beroepschrift worden ingediend door: - degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep (motivering). Indien een beroepschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten: - de dagtekening van het beroepschrift; - vermelding van de datum van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt; - een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd. N.a.v. het verzoek kan de bevoegde voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffi erecht geheven. De griffi er van de betrokken Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffi erecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigd griffi erecht moet worden voldaan.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
De welstandscommissie van de gemeente Leudal vergadert één keer per twee weken op donderdagmorgen in het gemeentehuis Leudal, Leudalplein 1 in Heythuysen. De komende vergaderingen vinden plaats op 3 en 17 april 2014. U kunt bij deze openbare vergadering aanwezig zijn. Indien u uw plan wil toelichten, dan kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier of contact opnemen met de behandelend ambtenaar.