27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Ruimtelijke ontwikkeling

Ontwerpbestemmingsplannen “Kern Haelen” en “Kern Nunhem”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat m.i.v. 3 april t/m 14 mei 2014 ter inzage liggen de ontwerpbestemmingsplannen voor de kernen Haelen en Nunhem.
De ontwerpplannen zijn digitaal op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen via de links • BP14 kern Haelen (versie ON01) • BP14 kern Nunhem (versie ON01) De bronbestanden zijn beschikbaar via de link Bronbestanden Leudal. De ID-nummers van de plannen zijn: NL.IMRO.1640. BP14KernHaelen-ON01 en NL.IMRO.1640.BP14Kern NunhemON01.
Daarnaast ligt een papieren versie van de ontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken ter inzage bij de publieksbalie in Heythuysen, Leudalplein 1.
Tijdens de termijn van tervisielegging kunnen schriftelijk en/of mondeling zienswijzen over de ontwerpbestemmingsplannen worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. Degene die mondeling een zienswijze wil indienen, kan dat doen na het maken van een telefonische afspraak via het Klantcontactcentrum (0475) 85 00 00.
De gemeenteraden van Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw en Roermond hebben op 13 februari 2014 (EchtSusteren en Maasgouw), 17 februari 2014 (Beesel), 20 februari (Roermond) en 25 februari 2014 (Leudal) vastgesteld:
gemeente Beesel: met identifi catienummer NL.IMRO.0889. IGSVMAASPLASSEN-VG01 gemeente Echt-Susteren: met identificatienummer NL.IMRO.1771.IGSVMAASPLASSEN-VG01 gemeente Leudal: met identifi catienummer NL.IMRO.1640. IGSVMAASPLASSEN-VG01 gemeente Maasgouw: identifi catienummer NL.IMRO.1641. SVI003-VG01 gemeente Roermond: met identifi catienummer NL.IMRO.0957. IGSVMAASPLASSEN-VG01
In 2010 is het Masterplan Maasplassen opgesteld dat een wervend toekomstperspectief laat zien voor de Maasplassen voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Leudal, Roermond en Beesel. Aan het Masterplan komt echter geen (juridische) status toe. Daarom is dit Masterplan vertaald in een Intergemeentelijke Structuurvisie Maasplassen. Deze structuurvisie is een thematische structuurvisie en geeft een ruimtelijk beeld van de Maasplassen t.a.v. de aspecten water, natuur en landschap, recreatie & toerisme en watergerelateerde woon- en werkfuncties en maakt inzichtelijk welke ruimtelijke ontwikkelingen in het Maasplassengebied zijn aangezet voor de toekomst en welke de doelsituatie voor 2030 is. Met deze gemeenschappelijk gedragen toekomstvisie kunnen ontwikkelingen beter en met meer onderlinge samenhang tot stand worden gebracht. Daarnaast maakt de structuurvisie (vervolg op pagina 3)