27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

Ruimtelijke ontwikkeling (2)

Ter inzage
het voor de gemeenten mogelijk om beter samen met andere organisaties ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren.
Gezien de aard van de ingrepen en projecten in het Masterplan Maasplassen en de daarmee (mogelijk) samenhangende consequenties voor de omgeving is een Plan-MER opgesteld. Deze Plan-MER maakt deel uit van de Intergemeentelijke Structuurvisie.
De volledige inhoud van de structuurvisie inclusief bijlagen, ligt m.i.v. 3 april 2014 voor een ieder ter inzage op de navolgende wijzen: Gemeente Beesel, Raadhuisplein 1 Reuver, gedurende de openingstijden; Gemeente Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55 Echt, gedurende de openingstijden; Gemeente Leudal, Leudalplein 1 Heythuysen, gedurende de openingstijden; Gemeente Maasgouw, Markt 36 Maasbracht, gedurende de openingstijden; Gemeente Roermond, Kazerneplein 7 Roermond, gedurende de openingstijden; Digitaal op de landelijke website voor informatie omtrent ruimtelijke plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl onder de bovengenoemde planidentifi catienummers. Op de website van de vijf gemeenten.
De structuurvisie is geen (voor burgers) bindend juridisch document en derhalve kan tegen het besluit tot vaststelling van de structuurvisie, o.g.v. artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.
De structuurvisie treedt in werking op de dag na bekendmaking.
De gemeente Leudal heeft een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het oprichten van bouwwerken op het adres Kunneweg 9 te Roggel.
Deze activiteit is niet geheel in overeenstemming met de ter plaatse geldende beheersverordening Buitengebied, waarvoor de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied Roggel en Neer van toepassing zijn verklaard. Het plan is in strijd met de hierbij behorende voorschriften omdat het plaatsen van 12 opslagtanks van 150 m3 (uitpandig), het plaatsen van enkele kleinere tanks (inpandig) en het realiseren van een waterzuiveringsinstallatie niet zijn opgenomen binnen de reeds verleende vergunning.
De activiteit is echter niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om af te wijken van het geldende bestemmingsplan en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen (bestemmingsplanafwijkingsbesluit ex artikel 2.12 lid 1a onder 3 Wabo).
Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen m.i.v. 3 april t/m 14 mei 2014 voor een ieder, gedurende openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie in Heythuysen, Leudalplein 1.
Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. De richtlijnen voor het indienen van een zienswijze staan vermeld in de colofon op pagina 1 van deze gemeente-informatie. Degene die mondeling een zienswijze wil indienen, kan dat doen na het maken van een telefonische afspraak via Het Klantcontactcentrum (0475) 85 90 00.