27 maart 2014 - 23 oktober 2019: 93678 bladzijden, 745013 artikelen

Milieu

Maatwerkvoorschriften activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van Leudal hebben besloten tot het stellen van maatwerkvoorschriften aan onderstaande inrichting o.g.v. artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen en milieubeheer (BARIM). De maatwerkvoorschriften betreffen het opnemen van technische voorzieningen en gedragsregels Schutterij St. Jacobus, op het adres Kallestraat 35b te Hunsel.
Het defi nitief besluit ligt samen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage van 3 april t/m 14 mei 2014.
Tegen het besluit staat voor belanghebbenden bezwaar open. Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer weten over dit besluit, bel dan met de behandelend ambtenaar. Vindt u dat het besluit onjuist is, dien dan binnen zes weken een bezwaarschrift in en stuur dit naar burgemeester en wethouders van Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftenprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over de oplossing voor uw probleem? Neem dan contact met ons op via de behandelend ambtenaar. Let op: overleg zo nodig hoe u de bezwaartermijn van zes weken veilig kunt stellen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: - de naam en het adres van de indiener(s); - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en - de gronden van het bezwaar (motivering).
Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten: - de dagtekening van het bezwaar; - vermelding van de datum van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; - een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.
Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.
N.a.v. het verzoek kan de bevoegde voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffi erecht geheven. De griffi er van de betrokken Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffi erecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigd griffi erecht moet worden voldaan.
Ingevolge het bepaalde in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u voordat het bestuursorgaan op uw bezwaar heeft beslist verzoeken om vergoeding van de i.v.m. het bezwaar gemaakte kosten.