27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

Verkeer

Wijziging verkeerslichten in Neer
De provincie Limburg heeft afgelopen maand grootschalig onderhoud gepleegd aan het kruispunt N273 Heldenseweg Steeg in Neer. Hierbij zijn de verkeerslichten vervangen en is de verkeerssituatie voor fi etsers en voetgangers bij de kruising gewijzigd.
In de nieuwe situatie is er door de provincie Limburg voor gekozen om rechts afslaand gemotoriseerd verkeer en parallel overstekende fi etsers en voetgangers gelijktijdig groen te geven.
Het gemotoriseerd verkeer moet hierbij voorrang verlenen aan de overstekende fi etsers en voetgangers. Dit principe is gebruikelijk voor kruispunten in Nederland. Bij de wijziging is uitgegaan van de volgende criteria: - Het gemotoriseerd verkeer en het langzaam verkeer moeten voldoende zicht op elkaar hebben.
- De snelheden van de voertuigen mogen niet te groot zijn.
- Op de kruising moet de voorrang voor fi etsers en voetgangers zichtbaar zijn door middel van bebording en markering.
Het gelijktijdig groen voor het gemotoriseerd verkeer en de overstekende fi etsers en voetgangers moet zorgen voor kortere wachttijden bij de kruising in Neer. Wanneer alle rijrichtingen na elkaar worden afgewikkeld ontstaan lange wachttijden. In de praktijk levert dit vaak situaties op waarbij fi etsers en voetgangers het rode licht negeren. Het negeren van het rode licht leidt tot verkeersonveilige situaties.
Als u vragen heeft over de wijziging van de verkeerssituatie kunt u contact opnemen met de provincie Limburg, bereikbaar via tel. (043) 389 99 99.
In het centrum van Heythuysen is een blauwe parkeerschijfzone aanwezig. In de zone geldt voor een deel van de parkeervakken een maximale parkeerduur.
De blauwe zone is ingesteld om het kort parkeren te bevorderen. De parkeerplaatsen in het centrum hebben een gedeeld doel. Ze zijn enerzijds bestemd voor de bewoners van het centrumgebied en anderzijds voor het winkelend publiek. Door het instellen van een parkeerduurbeperking voor een deel van alle parkeerplaatsen wordt een betere verdeling bereikt tussen de mogelijkheid om lang en de mogelijkheid om kort te parkeren. Zo wordt voorkomen dat werknemers van ondernemingen in het centrum maar ook bewoners, te veel parkeerplaatsen de hele dag bezet houden.
In de blauwe parkeerschijfzone mogen automobilisten alleen parkeren op aangewezen parkeerplaatsen. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan te parkeren op de rijbaan of het trottoir van de Dorpstraat. Een deel van de parkeerplaatsen in de zone is gemarkeerd met een blauwe streep. Voor deze vakken geldt een parkeerduurbeperking en mag max. twee uur geparkeerd worden. Automobilisten moeten hier een parkeerschijf gebruiken. Deze tijdsbeperking geldt van maandag t/m zaterdag tussen 09:00 en 18:00 uur.
(vervolg op pagina 4)