27 maart 2014 - 13 november 2019: 94150 bladzijden, 749242 artikelen

WOORD BIJ DE ZONDAG

Van leven naar dood, van dood naar eeuwig leven
In het evangelie van de zondag horen we de meest belangrijke uitspraak van Jezus over zichzelf: “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven ook al is hij gestorven”. Hij zegt niet, dat er waarschijnlijk wel iets zal zijn als een leven na de dood of een eeuwig leven. Nee, Hij zegt dat Hijzelf de Verrijzenis en het Leven is om er geen misverstand over te laten bestaan. Hij staat er zelf garant voor en dat heeft Hij ook waargemaakt in de opwekking van Zijn gestorven vriend, Lazarus, en in Zijn eigen dood en verrijzenis, die we in het komende Paasfeest weer mogen beleven. En zoals aan Marta, zo vraagt Jezus ook aan ons: “Gelooft gij dat?”
Zonder verrijzenis en eeuwig leven is ons geloof zelfs waardeloos, schreef sint Paulus al aan de christenen van Korinthe. Als er geen geloof is in verrijzenis en eeuwig leven, dan is het vanzelfsprekend, dat mensen alle heil en betekenis voor hun aardse leven moeten zien te vinden in de korte tijd tussen geboorte en graf. Dan wordt de ander ook al snel een bedreiging voor het eigen geluk en ontstaat er vroeg of laat onherroepelijk strijd en verdeeldheid onder de mensen. Dan is de dood een noodlottig kwaad, dat zoveel mogelijk buiten beeld moet blijven, en dan blijft het sterven alleen maar een onontkoombaar, definitief en zinloos einde.
God is echter geen God van doden, maar van levenden. Hij is de God van een eeuwig leven, waartoe hij iedere mens in Zijn eindeloze liefde bestemd heeft.
Th.Willemssen, oud-deken en assistent cluster Thabor