27 maart 2014 - 6 november 2019: 94010 bladzijden, 747921 artikelen

Kennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg

Provinciale mededeling
1. Natuurbeschermingswet 1998, ontwerpbesluit Voor: het wijzigen en exploiteren van een paardenhouderij Locatie: Ponyhof Femke, Thuserhof 22, 6042 KW Asenray Datum besluit: 1 mei 2014 Zaaknummer: 2014-0317 2. Natuurbeschermingswet 1998, besluit Annendaalderweg en Boekhorstweg in de gemeente Echt-Susteren, alsmede de aanleg en ingebruikname van aanpassing van verlichting op (kruis)punten langs de hoofdrijbaan van genoemde wegen. Locatie: Gemeente Echt-Susteren, Annendaalderweg en Boekhorstweg te Maria Hoop Datum besluit: 1 mei 2014 Zaaknummer: 2013-0824 Inzage De besluiten 1 en 2, en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 mei 2014 t/m 17 juni 2014: - in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak, (043) 389 78 12; - voor 1 in het gemeentehuis van Roermond en voor 2 in het gemeentehuis van Echt-Susteren, op de gebruikelijke plaats en tijden. Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen.
Rechtsbescherming - Iedereen kan over het ontwerpbesluit 1 van 7 mei 2014 t/m 17 juni 2014 schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 10 juni 2014 contact op te nemen met tel. (043) 389 78 12. - Tegen het besluit 2 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit. Beroep instellen kan van 8 mei 2014 bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.
Informatie Vergunningen: tel. (043) 389 78 12 VRG/2014/19