27 maart 2014 - 4 december 2019: 94593 bladzijden, 752658 artikelen

Gilde Opleidingen proeftuin voor veilige school

Roc ontwikkelt nieuwe veiligheidsnorm voor het onderwijs in Limburg
Gilde Opleidingen gaat in Limburg de nieuwe norm bepalen voor een veilige en gezonde school. Met steun van de provincie, gemeenten en andere partners wordt het regionaal opleidingscentrum een proeftuin en daarmee voor andere Limburgse scholen een voorbeeld op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De provincie Limburg heeft hiervoor een subsidie van 125.000 euro beschikbaar gesteld.
Ook de gemeenten Venlo, Venray, Roermond, Weert en Sittard-Geleen ondersteunen dit vernieuwende project van Gilde Opleidingen. De politie, GGD Limburg-Noord en Halt maken de samenwerking compleet.
Een veilige en leefbare schoolomgeving is voor jongeren de basis om hun talent te kunnen ontwikkelen. Wie zich geborgen en gezond voelt op school, zal minder verzuimen en beter presteren. Datzelfde geldt voor docenten en andere medewerkers. Doordat de samenleving sterk is veranderd en de problematiek van jongeren complexer is geworden, vraagt veiligheid op school om een betere aanpak. Het convenant Veilige School dat Limburgse scholen jaren geleden ondertekenden, biedt medewerkers weliswaar houvast bij calamiteiten, maar de afspraken leven te weinig in de dagelijkse onderwijspraktijk.
Verantwoordelijkheid Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt Gilde Opleidingen nu het voortouw. Ondersteund door M&O-groep en Bureau Credo ontwikkelt het opleidingscentrum voor Noord- en Midden-Limburg een nieuwe norm voor de veiligheid en gezondheid van ruim 12.000 studenten en medewerkers. Projectleider Mick Waulthers van Gilde Opleidingen legt uit: “Eerst hebben we het basisniveau vastgesteld waar alle locaties van Gilde Opleidingen aan moeten voldoen. Momenteel wordt per locatie bekeken, aan de hand van een checklist, wat er moet gebeuren om die veiligheidsnorm te bereiken. De medewerkers op onze locaties worden ondersteund om de verbeteringen door te voeren. Zodra zij denken dat het gewenste basisniveau is bereikt, laten ze de veiligheid op school onafhankelijk toetsen.”
Aangezien veiligheid alles en iedereen raakt, bestaat de checklist uit tientallen onderdelen. Zoals het voorkómen van verzuim en vroegtijdige schooluitval, aanpak en registratie van incidenten en ontoelaatbaar gedrag, zorg voor studenten met complexe problemen, veiligheid van gebouwen en huisregels, maar ook gerichte educatie rond de gezondheid van jongeren.
Keurmerk Bij een goede beoordeling krijgt de schoollocatie een certificaat, een keurmerk voor veiligheid. De afspraken die daarbij horen, worden vervolgens stelselmatig besproken en getoetst door de locatiemedewerkers. De school houdt zichzelf dus voortdurend een spiegel voor. “Hierdoor blijft het thema veiligheid bij iedereen op de radar staan en wordt meteen duidelijk welke verbeteringen eventueel nodig zijn”,aldus Mick Waulthers.
De nieuwe veiligheidsnorm die Gilde Opleidingen nu ontwikkelt, levert een belangrijke bijdrage aan het hele Limburgse onderwijs. Scholen, gemeenten en maatschappelijke partners hebben hierbij een gezamenlijk belang. Mick Waulthers: “Deze norm houdt niet op bij de schooldeur. Ze draagt bij aan een veilige en gezonde toekomst waarin jongeren hun talent kunnen ontplooien en kansen verzilveren.”